KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAY AÇIK RIZA BEYANI

Demirsan Soğuk Çekme San. Ve Tic. A.Ş (Şirket olarak anılacaktır.) tarafından iletilen aydınlatma metni ile
tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek özel nitelikli kişisel veriler ve diğer tüm kişisel veriler
(Ad Soyad, medeni hal, doğum tarihi, doğum yeri, e-posta adresi, iletişim adresi, cep telefonu numarası,
askerlik durumu, referans bilgileri, özgeçmiş bilgileri, eğitim geçmişi ve detayları, çalışma geçmişi ve
detayları, diploma bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi, pozisyon-unvan bilgisi, engellilik
durumu )
işlenme amaçları; (Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda Veri Kategorileri bölümünde detaylı olarak açıklanan
kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin
yürütülmesi, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi
ve personel temini veya Şirket güvenlik süreçleri için referans veya istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi
amaçları başta olmak üzere; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya
icra edilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin
temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.) (Kişisel
verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.demirsan.com internet
adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Demirsan Soğuk Çekme San. Ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.) aktarılacağı kişiler (Toplanan kişisel verileriniz,
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın
gerçekleştirilmesi doğrultusunda grup şirketlerine, hissedarlara, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurum
ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine www.demirsan.com internet adresinden kamuoyu ile
paylaşılmış olan Demirsan Soğuk Çekme San. Ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.) toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri,
veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca
söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.


İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde
belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine
getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında
istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;


İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori,
aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına bu
beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür
iradem ile onaylıyorum.