KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYANI
Demirsan Soğuk Çekme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket olarak anılacaktır.) tarafından iletilen
aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek özel nitelikli kişisel veriler (Uyruk,
Hastalık durumu, Fiziksel Engellilik durumu, Islak İmza, Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı bilgisi, Sağlık Raporunda
yer alan Kişisel Sağlık Bilgileri, Kan Grubu Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Kamera Kaydı ile
Görüntü ) işlenme amaçları (Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan;
Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini;
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına
göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin
planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş
birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in
insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, satın aldıkları veya ilgilendikleri

ürün-hizmetler ile ilgili müşteri deneyimleri, tüketici hakları, müşteri/üye hizmetleri ve bunlara ilişkin ticari-
mali ve hukuki sorumluluk-yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine dair yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye

özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeleri için ve gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı,
reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı ve kullanıcı/üyelik/müşteri bilgilendirmeleri,
işlemleri ve uygulamaları yapılması, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme
amaçları konusunda detaylı bilgilere www.demirsan.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan
Demirsan Soğuk Çekme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikasından ulaşabilirsiniz.) aktarılacağı kişiler(Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen
ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve
buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket’in ve şirketle iş ilişkisi
içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, (Ziyaretçilerin Şirketimize ve
yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdikleri bilgilerden, mağazaları ve/veya bulundukları fiziki-sanal
ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaretlerinden ve içerik
incelemelerinden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinden,
Şirketimiz ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (fiziki ve sanal/dijital) üye/kullanıcı ve çağrı merkezi
işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket
işlemleri ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca sabit-mobil nitelikli internet
ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarında
oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak
üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yurt içinde
yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme,
kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma
amaçlarıyla; grup şirketimiz (Demir Raf ve Stand Sanayi Limited Şirketi) iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8.
ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.demirsan.com
internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Demirsan Soğuk Çekme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.)
toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve
anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde

belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine
getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında
istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;
İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori,
aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına bu
beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür
iradem ile onaylıyorum.