KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİ FORMU
Doküman İsmi:
Demirsan Soğuk Çekme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.
Hedef Kitle: Demirsan Soğuk Çekme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verileri işlenen
çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler.
Politikanın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı
hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır.
© Demirsan Soğuk Çekme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2020
İşbu belge Demirsan Soğuk Çekme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp
dağıtılamaz.
KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
2
İÇİNDEKİLER

 1. BÖLÜM 1 – GİRİŞ……………………………..…………………………………………………………..……………………………………………………………………..3
  1.1 Giriş……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
  1.2 Kapsam……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
  1.3 Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması………………………………………………………………………………………………………….3
  1.4 Politikanın Yürürlüğü………………………………………………………………………………………………………………………………………….…3
 2. BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR…………..……………………………………………………………………….….4
  2.1 Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması……………………………………………………………………….…………………….……………….4
  2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması……………………………………………………….………………………………………………………4
  2.3 İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi…….4
 3. BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR…………………………………………………………………………………………..4
  3.1 Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi……………………………………………………………..4-5
  3.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları………………………………………………………………………………………………………………………….5-6
  3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi………………………………………………………………………………………………………………….6
  3.4 Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması……………………………………………………………………………………………………………………….6
  3.5 Demirsan Soğuk Çekme San. ve Tic. A.Ş. Tarafından İşlenmekte Olan Verilerin Grup Şirketi Tarafından İşlenmesi…6
  3.6 Kişisel Verilerin Aktarılması…………………………………………………………………………………………………………………………………6-7
 4. BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI……………………8
 5. BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI………………………………………………………………………………………………………..8
 6. BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI……………………………………………………………….8
  6.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları………………………………………………………………………………………………………………………………….8
  6.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması……………………………………………………………………………………………………………..8
  6.3 Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi………………………………………………………………………………………………………………..9
 7. BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR…………………………………………………………………………………………………..9
  7.1 Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri….9
  7.2 Demirsan Soğuk Çekme San. ve Tic. A.Ş Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri….9
  7.3 Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi………………………………………………………9
 8. BÖLÜM 8 – DEMİRSAN SOĞUK ÇEKME SAN.Ve TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER
  POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ……………………………………………………………………………………………………………………………….10
  EK-1 Kişisel Veri İşleme Amaçları………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
  EK-2 Kişisel Veri Sahipleri……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
  EK-3 Kişisel Veri Kategorileri…………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
  EK-4 Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları………………………………………………..15
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  3
 9. BÖLÜM 1– GİRİŞ
  1.1 Giriş
  Kişisel verilerin korunması,
  DEMİRSAN SOĞUK ÇEKME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (Bundan sonra “Demirsan”
  veya “Şirket” olarak anılacaktır.) en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Şirket, çalışanlarımızın,
  çalışan adaylarımızın ve referans gösterdikleri kişilerin, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, şirket
  yetkililerinin, ziyaretçilerin, birlikte çalıştığımız tedarikçiler de dâhil olmak üzere çeşitli iş ortaklarımızın,
  hizmet sağlayıcılarının, çalışanlarının, yetkililerinin ve ilgili üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasında
  büyük hassasiyet gösterilmektedir.
  Kişisel verilerin korunması, Demirsan’ın en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte
  bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu Demirsan, Kişisel Verilerin
  Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri
  işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698
  sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından
  benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek
  gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu
  Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.
  1.2 Kapsam
  Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
  herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel
  verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (“EK 2-
  Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.
  Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Demirsan’ın yürüttüğü faaliyetler ise, bu
  Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Demirsan çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve
  İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.
  Şirketimiz tarafından çalışan adaylarına veya çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen kişisel veri işleme
  faaliyetlerinin detaylarına ise sırasıyla www.demirsan.com adresinde yer alan Çalışan Adayları Kişisel
  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
  Politikası’ndan ulaşılabilecektir.
  1.3 Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması
  Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler
  öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk
  bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
  Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak
  düzenlemektedir.
  1.4 Politika’nın Yürürlüğü
  İşbu Politika 25.11.2020 tarihinde düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.
  İşbu Politika, internet sitesinde [https://www.demirsan.com] yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin
  talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  4
 10. BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
  2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
  Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
  açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini
  önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz,
  Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli
  güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
  2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
  Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya
  ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce,
  felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık,
  cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
  Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel
  verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması için alınan
  teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve bünyesinde gerekli
  denetimler sağlanmaktadır.
  Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. (“Özel Nitelikli
  Kişisel Verilerin İşlenmesi”) bölümünde yer verilmiştir.
  2.3. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının
  Arttırılması ve Denetimi
  Demirsan, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak
  erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş
  birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.
  Demirsan çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli
  sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda
  Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte
  olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.
 11. BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
  3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
  3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
  Demirsan, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve
  dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin
  gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.
  3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
  Demirsan, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri
  almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli
  mekanizmaları kurmaktadır.
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  5
  3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
  Demirsan, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri
  doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.
  3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
  Demirsan, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup
  belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.
  3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza
  Etme
  Demirsan kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal
  mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili
  mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre
  belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri
  amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda
  periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme
  ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.
  3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda
  belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin
  dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı
  (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.
  i. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
  Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası
  belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
  Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek
  kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.
  ii. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
  Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel
  verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz
  edilebilecektir.
  iii. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
  tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için
  kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
  iv. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
  Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
  kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.
  v. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
  Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri
  sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  6
  vi. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
  Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla
  sınırlı olarak işlenebilecektir.
  vii. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri
  sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
  viii. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru
  menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
  3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
  Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve
  Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve
  aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:
  (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir
  ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması
  halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel
  verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
  (ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu
  hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
  planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve
  kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel
  verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
  3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
  Demirsan, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini
  aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla
  işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri
  sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri
  bilgilendirmektedir.
  3.5. Demirsan Tarafından İşlenmekte Olan Verilerin Grup Şirketleri (Demir Raf Ve Stand San. Ltd.
  Şti.) Tarafından İşlenmesi
  Faaliyetlerinin topluluk ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, ’nin hak ve
  menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla Demirsan tarafından işlenmekte olan kişisel veriler ayrıca grup
  şirketleri tarafından işlenebilmektedir. Demirsan ile grup şirketler arasındaki kişisel veri paylaşımının Kanun
  kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna kişisel veri aktarımı kapsamında gerçekleşmesi
  durumunda ilgili grup şirketleri kişisel verilerin toplama aşamasında, kişisel verilerinin Demirsan veya grup
  şirketlerine gönderilebileceği konusunda ilgili kişiyi aydınlatır.
  3.6. Kişisel Verilerin Aktarılması
  Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini
  alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi
  şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda
  Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  7
  bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (“EK 4- Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve
  Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.
  3.6.1 Kişisel Verilerin Aktarılması
  Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut
  olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de
  dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
   Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
   Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğruda
  doğruya ilgili ve gerekli olması,
   Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
  olması,
   Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir
  şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
   Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin
  haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
   Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için
  kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
   Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
  tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için
  zorunlu olması.
  Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen
  yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı
  halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri
  aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı
  yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden
  Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.
  3.6.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
  Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika ’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve
  Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve
  aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:
  (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir
  ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık
  rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
  (ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu
  hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
  planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve
  kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
  Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki
  şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise
  mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri
  Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  8
 12. BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME
  AMAÇLARI
  Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek,
  Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri
  işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4.
  maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler
  işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine
  ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (“EK 3- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından
  ulaşılabilecektir.
  Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (“EK 1-
  Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.
 13. BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
  Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal
  mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz
  öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte,
  bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler
  işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin
  sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha
  yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.
 14. BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
  6.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
  (1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  (2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  (3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  (4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  (5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  (6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  (7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  (8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme.
  6.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
  Kişisel veri sahipleri, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin
  taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda
  www.demirsan.com adresinden ulaşılabilecek “ Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  9
  6.3. Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi
  Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun
  olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
  Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini
  usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en
  geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet
  gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.
 15. BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR
  7.1. Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle
  İnternet Sitesi Ziyaretçileri
  Demirsan tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, binalarında ve tesislerinde güvenlik
  kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerinde
  bulunulmaktadır.
  7.2. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri
  Demirsan, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta
  öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme
  faaliyetinde bulunmaktadır.
  Demirsan tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin
  birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak,
  kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.
  Demirsan tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’ da
  sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme
  yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.
  Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin,
  tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.
  Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı
  sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile
  eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
  7.3. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi
  Demirsan Soğuk Çekme San. Ve Tic. A.Ş tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’ da
  belirtilen amaçlarla, binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme
  faaliyetinde bulunulmaktadır.
  Misafir olarak binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da nezdinde asılan ya da
  diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu
  kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu
  amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  10
 16. BÖLÜM 8 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA
  OLAN İLİŞKİSİ
  Demirsan, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması
  ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikaların yanı sıra Topluluk Şirketleri için de temel
  politikalar oluşturmaktadır.
  Demirsan, kurum içi politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara
  yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve Demirsan’ın yürütmekte olduğu kişisel veri işleme
  faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  11
  EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları
  ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
  Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin
  Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz
  Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna
  Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi
  Etkinlik Yönetimi
  Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  Bilgi Güvenliği, Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve
  İcrası
  Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve
  Yönetilmesi
  Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
  Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve
  İcrası
  İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik
  Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin
  Planlanması ve/veya İcrası
  Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
  Şirket’in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin
  Planlanması ve İcrası
  İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin
  Yönetimi
  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
  Şirket İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin
  Planlanması ve İcrası
  Çalışan Talep ve Şikâyet Yönetimi
  Şirket Çalışanları Ücret Yönetimine İlişkin Analiz ve
  İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması
  Şirket Çalışanlarına Yan Hak ve Menfaat Sağlanması
  Süreçlerinin Planlanması ve Destek Olunması
  Şirket Çalışanlarının Ücret Yönetiminin Planlanması
  Faaliyetlerine Destek Olunması
  Şirket Çalışanlarının Eğitim ve Kariyer Gelişimlerine
  İlişkin Süreçlerin Planlanması ve Destek Verilmesi
  Şirket Çalışanlarının Memnuniyet ve Bağlılığının
  Artırılmasına Yönelik Süreçlerin Planlanması ve
  Yönetilmesi
  Stajyer ve/veya Öğrenci Temin, Yerleştirilmesi ve
  Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
  Şirketin Stratejik İnsan Kaynakları Planlanması,
  Yedekleme Süreçleri ve Organizasyonel Gelişim
  Faaliyetleri Konusunda Destek Olunması
  Şirket Çalışanlarının Performans Değerlendirilmelerine
  İlişkin Süreçlerin Yönetilmesi
  Şirketin Gelişim ve Yedekleme Planlamaları
  Faaliyetlerine Destek Olunması
  Şirket İçerisinde Personel ve Yöneticilerin Atama ve
  Terfi Süreçlerinin Yönetimine Destek Olunması
  Şirketin İtibarının Ticari Yaşam ve Tüketiciler
  Üzerinde Uyandırdığı Güvenin Korunması
  Şirket ve Şirket Değerlerinin İtibarının Korunmasına
  Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi
  Şirket Müşterisi Talep ve/veya Şikâyetlerinin Takibi
  Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve/veya Sivil Toplum
  Kuruluşları Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
  Şirket ve Paydaş Çalışanları Bağlılık ve Memnuniyetine
  Yönelik Süreçlerin Planlanması ve İcrası
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  12
  ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
  Şirketin Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve
  İcrası
  Şirket Su İstimal İhbar ve İnceleme Süreçlerine Destek
  Olunması
  Şirketin Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve İlgili
  Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin
  Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  Şirket’in ve Şirket’le İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili
  Kişilerin Hukuki, Teknik ve Ticari-İş Güvenliğinin
  Temini
  Hukuk İşlerinin Takibi
  Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
  Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili
  Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin
  Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının
  Güvenliğinin Temini
  Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
  Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin
  Gerçekleştirilmesi
  Şirketin Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin
  Gerçekleştirilmesi Konusunda Destek Olunması
  Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
  Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin
  Temini
  Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  13
  EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri
  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ AÇIKLAMASI
  Şirket Müşterisi
  Demirsan ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup
  olmadığına bakılmaksızın iş birimlerinin yürüttüğü
  operasyonlar kapsamında Demirsan iş ilişkileri
  üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
  Ziyaretçi
  Demirsan’ın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere
  çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet
  sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
  Çalışan Adayı
  Demirsan’a herhangi bir yolla iş başvurusunda
  bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini
  Demirsan’ın incelemesine açmış olan gerçek kişiler.
  ( www.demirsan.com adresindeki Çalışan Adayları
  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası )
  Aile Bireyleri ve Yakınları
  Demirsan tarafından yürütülen faaliyetler
  çerçevesinde bu Politika kapsamında kişisel verileri
  işlenen veri sahiplerinin eş, çocuk ve yakınları
  Üçüncü Kişi
  Bu Politika ve Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması
  ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer
  gerçek kişiler (Örn. kefil, refakatçi, eski çalışanlar)
  Tedarikçi
  Demirsan’ın ticari faaliyetlerini yürütürken
  Demirsan emir ve talimatlarına uygun olarak
  sözleşme temelli olarak Demirsan’a hizmet sunan
  taraf çalışanı yetkilisi veya hissedarı olan gerçek
  kişiler
  Şirket Hissedarı Demirsan hissedarı gerçek kişiler
  Şirket Yetkilisi Demirsan yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili
  gerçek kişiler
  İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,
  Hissedarları ve Yetkilileri
  Demirsan ile her türlü iş ilişkisi içerisinde
  bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi,
  ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu
  kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak
  üzere, gerçek kişiler
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  14
  EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri
  KİŞİSEL VERİ
  KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
  Kimlik Bilgisi
  Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.
  kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet,
  işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile
  ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler
  İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
  İşlem Güvenliği Bilgisi
  Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari
  güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log
  kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)
  İşlem Bilgisi
  Demirsan tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan
  hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer
  menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi,
  alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookies kayıtları
  gibi veriler
  Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
  Demirsan tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan
  hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer
  menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile
  bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda
  ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler
  Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi
  Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında
  alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç
  bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
  Finansal Bilgi
  Demirsan’ın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine
  göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve
  kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN
  numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler
  Görsel / İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
  kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
  Kurumsal Hafıza Bilgisi Demirsan kurumsal hafızasını oluşturabilmek amacıyla tarafından
  yürütülen faaliyetler kapsamında işlenen anı, röportaj vb. bilgiler
  Özel Nitelikli Kişisel Veri
  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
  veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika
  üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik
  tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
  Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile
  kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum
  kapsamında işlenen kişisel veriler
  Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi
  faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler
  Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Demirsan’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve
  değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
  KİŞİSEL VERİLERİN
  KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
  15
  EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları
  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel
  verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:
  (i) Demirsan iş ortaklarına,
  (ii) Demirsan tedarikçilerine,
  (iii) Demirsan grup şirketlerine
  (iv) Kanunen Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
  (v) Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine
  Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda
  belirtilmektedir.
  Veri Aktarımı Yapılabilecek
  Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
  İş Ortağı
  Demirsan’ın ticari faaliyetlerini
  yürütürken bizzat veya ile birlikte
  muhtelif projeler yürütmek,
  hizmet almak gibi amaçlarla iş
  ortaklığı kurduğu tarafları
  tanımlamaktadır.
  İş ortaklığının kurulma
  amaçlarının yerine getirilmesini
  temin etmek amacıyla sınırlı
  olarak
  Tedarikçi
  Demirsan ticari faaliyetlerini
  yürütürken emir ve talimatlarına
  uygun olarak sözleşme temelli
  olarak Demirsan’a hizmet sunan
  tarafları tanımlamaktadır.
  Demirsan’ın tedarikçiden dış
  kaynaklı olarak temin ettiği ve
  Demirsan’ın ticari faaliyetlerini
  yerine getirmek için gerekli
  hizmetlerin sunulmasını
  sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
  Grup Şirketleri Demir Raf Ve Stand San. Ltd. Şti.
  Demirsan‘ın katılımını gerektiren
  ticari faaliyetlerinin
  yürütülmesini temin etmekle
  sınırlı olarak
  Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve
  Kuruluşları
  İlgili mevzuat hükümlerine göre
  Demirsan’dan bilgi ve belge
  almaya yetkili kamu kurum ve
  kuruluşları
  İlgili kamu kurum ve
  kuruluşlarının hukuki yetkisi
  dahilinde talep ettiği amaçla
  sınırlı olarak
  Kanunen Yetkili Özel Hukuk
  Kişileri
  İlgili mevzuat hükümlerine göre
  Demirsan’dan bilgi ve belge
  almaya yetkili özel hukuk kişileri
  İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki
  yetkisi dahilinde talep ettiği
  amaçla sınırlı olarak